Użysz monet ze swojego konta aby dołączyć do tego turnieju.
Możesz zresetować swój obecny wynik i spróbować ponownie.
Gdy to zrobisz, Twój obecny postęp zostanie nieodwracalnie usunięty i zaczniesz od nowa.
Required coins
Twoje konto
Użyj monet i dołącz
Zresetuj i spróbuj ponownie
Anuluj

Czy na pewno chcesz wyjść z gry?

NE
Tak

Będzie to wymagało to be utilized.

Your Balance will be reset to STC and all your progress for the day will be lost. Are you sure you want to proceed?

NE
Tak

Jesteś już aktywny w innej grze

Czy chcesz zakończyć tamtą grę i uruchomić tę?

NE
Tak

Jesteś już aktywny w grze

Czy chcesz zakończyć grę i zresetować ją?

NE
Tak

Your Balance will be reset to STC and all your progress for the day will be lost. Are you sure you want to proceed?

Musisz to reset the balance

Required coins
Twoje konto
NE
Tak

Jesteś już aktywny w grze

Czy chcesz zakończyć grę, kupić bilet i zresetować

NE
Tak

Nie masz wystarczającej ilości monet, aby dokonać zakupu

ZA chwilę DOŁĄCZYSZ DO TURNIEJU FTN

Nagrody pieniężne w tym turnieju zostaną wypłacone w ekwiwalencie Fasttoken (FTN).

Przeczytaj więcej o Fasttoken (FTN) w naszym Przewodniku po metodach płatności Fasttoken (FTN).tutaj

Zużyjesz jeden bilet ze swojego ekwipunku by dołączyć do tego turnieju.

Nie dołączaj
Rozumiem, dołącz

Ostatnia aktualizacja 4 marzec 2020

Witamy na socialtournaments.com (dalej zwaną „Stroną”)

1. Kim jesteśmy

 • Celem niniejszej Polityki Prywatności jest poinformowanie Użytkownika o tym, w jaki sposób Firma gromadzi, przetwarza, wykorzystuje, przechowuje i chroni jego dane osobowe, a także o jego prawach w odniesieniu do przetwarzania jego danych osobowych.
 • Firma przyjmuje do wiadomości, że zbierając Twoje Dane Osobowe jesteśmy powiązani z prawem obowiązującym na Malcie i będziemy przetwarzać Twoje Dane Osobowe zgodnie z RODO. W przypadku dalszych wątpliwości dotyczących sposobu w jaki wykorzystujemy Twoje Dane Osobowe pytania możesz skierować do naszego inspektora danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected].
 • Wszelkie zawiadomienia, żądania, prośby lub inne komunikaty, które kierujesz do Firmy powinny być przesłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub na adres e-mail. Komunikacja za pośrednictwem skrzynki e-mail uważa się za otrzymane w dniu robocznym następującym po dniu przesłania.
 • Powiadomienia można kierować w następujący sposób:
  • E-mail: …………..
  • Uwagi: …………..
  • Adres: …………..

 

2. Definicje

Terminy pisane wielką literą w niniejszej Polityce mają znaczenie nadane im na mocy RODO lub w Zasadach i Warunkach Korzystania Ze Strony na tej Stronie i będą odpowiednio interpretowane. Ponadto zastosowanie mają następujące definicje:

 • Konto – konto udostępnione Tobie przez Social Tournaments w wyniku rejestracji i akceptacji Zasad i Warunków Korzystania Ze Strony.
 • Użytkownik Końcowy – każda osoba, która zarejestruje Konto lub uzyska dostęp do Strony i ją przegląda (dalej zwana „Ty”, „Twoje” „Twoich”, „Twoja”)
 • RODO – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/EC, z późniejszymi zmianami zastępującymi lub/i obowiązujących od czasu do czasu.
 • Usługi – usługi dostarczane przez Social Tournaments poprzez Stronę.

 

3. Przedmiot

 • Polityka Prywatności określa warunki, których Firma przestrzega w celu ochrony prywatności Użytkowników Końcowych. Opisuje warunki na podstawie których My możemy zbierać oraz przetwarzać Twoje Dane Osobowe w celu zapewnienia ich bezpieczeństwa i poufności.
 • Firma zastrzega sobie prawo do aktualizacji tej Polityki Prywatności kiedykolwiek uzna to za stosowne, a wszelkie jej zmiany wejdą w życie i będą obowiązywać od momentu pojawienia się jej online na Stronie. Użytkownik zostanie poinformowany o wszelkich istotnych modyfikacjach niniejszej Polityki Prywatności.

 

4. Zasady przetwarzania Danych

 • W pełni szanujemy Twoje podstawowe prawa i uważamy, że ochrona Twoich Danych Osobowych jest priorytetem. W związku z tym podczas przetwarzania Twoich Danych Osobowych stosujemy następujące zasady:
  • Przekazujemy Twoje Dane Osobowe wyłącznie w celu zgodnego z prawem i rzetelnego przetwarzania, a także zachowujemy pełną przejrzystość jeśli chodzi o sposób w jaki postępujemy z Twoimi Danymi Osobowymi;
  • Zbieramy i przetwarzamy Twoje Dane Osobowe tylko w sprecyzowanych, wyraźnie uzasadnionych celach – zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności i nie przetwarzamy ich dalej w żaden sposób niezgodny z tymi celami;
  • Przetwarzamy Twoje Dane Osobowe w koniecznym i właściwym zakresie do celów dla których je gromadzimy;
  • Dokładamy wszelkich starań by zapewnić, że Twoje Dane Osobowe są dokładne i w razie potrzeby aktualizowane pod kątem celów przetwarzania, podjęcia wszelkich uzasadnionych kroków w celu ich usunięcia lub poprawienia w przypadku niedokładności;
  • Przetwarzamy Twoje Dane Osobowe stosując odpowiednie środki technoczne i organizacyjne w sposób, który gwarantuje ich bezpieczeństwo.
 • Ogólnie rzecz biorąc, jako administrator danych osobowych przestrzegamy wszystkich obowiązujących przepisów prawa.

 

5. Rodzaje gromadzonych danych osobowych

Firma przechowuje i przetwarza poniższe Dane Osobowe:

 • W momencie rejestracji konta:
  • Imię i Nazwisko
  • Adres E-mail
  • Adres (Dwie linie adresu, miasto, kod pocztowy, kraj)
  • Datę urodzenia
  • Szczegóły Płatności (np. Skrill, Neteller)
 • W momencie, w którym uzyskujesz dostęp i korzystasz z witryny:
  • Adres IP
  • Dane urządzenia użytkownika końcowego
  • Ogólne dane komunikacyjne
  • Przeglądane dane
  • Informacje o preferencjach użytkownika dotyczących Strony
 • Dla zwycięzców przed przyznaniem nagrody
  • Dane tożsamości (np. kopia zeskanowanego ważnego paszportu lub dowodu osobistego)
  • Numer ubezpieczenia społecznego (w przypadku osób ze Stanów Zjednoczonych)
  • Dane niezbędne do korzystania z kont płatniczych (konto Neteller i Skrill)
  • Wszelkie inne dane osobowe przekazane bezpośrednio przez Ciebie podczas interakcji z nami

 

6. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

 • Firma może przetwarzać Twoje Dane Osobowe w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z Zasad i Warunków Korzystania ze Strony oraz wypełnienia zobowiązań prawnych w następujących działaniach:
 • Administracji i rozwoju Strony i Usługi;
 • Poprawy doświadczeń użytkownika końcowego łącznie ze świadczeniem spersonalizowanych usług i ulepszania Witryny oraz Usługi;
 • Opracowywanie nowych produktów, narzędzi oraz ofert;
 • Wykrywania, badania i zapobiegania fałszywym transakcjom i innym nielegalnym działaniom oraz ochrona Twoich Danych Osobowych i praw Firmy.
 • Kolekcjonowanie, przetwarzanie i prowadzenie badań statystycznych i innych oraz analizy informacji w celu ulepszania Strony i Usługi.
 • Weryfikowanie zgodności z Zasadami i Warunkami Korzystania ze Strony.
 • Firma może przetwarzać Twoje Dane Osobowe tylko z zgodnie z Twoją zgodą do poniższych celów:
 • Do komunikacji handlowej, marketingu, reklamowania naszych Usług lub usług innej firmy poprzez SMS, telefon, ades

 

7. Osoby przetwarzające dane osobowe

 • Przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Osoby Przetwarzające Dane Osobowe ma miejsce w oparciu o umowy zobowiązujące Osoby Przetwarzające Dane Osobowe do tego samego poziomu ich ochrony, co opisany w niniejszej Polityce Prywatności.
 • Nie udostępniamy Twoich danych osobowych w żadnymi podmiotami trzecimi poza terenem Unii Europejskiej. W sytuacji gdy takie przekazanie będzie miało miejsce, dołożymy najlepszych starań i podejmiemy wszelkie możliwe kroki aby upewnić się, że Twoje dane będą traktowane równie bezpiecznie, jak wewnątrz Unii Europejskiej oraz w pełni zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności, a także względem obowiązujących przepisów. Dodatkowo, niniejsza Polityka Prywatności zostanie zaktualizowana by poprawnie odzwierciedlić proces międzynarodowego przetwarzania danych osobowych i obowiązujące procedury bezpieczeństwa.
 • W przypadku gdy będziemy zobligowani przez sąd lub inny organ administracyjny, w wyniku dochodzenia dotyczącego działań niezgodnych z prawem, takich jak pranie pieniędzy, ale także w każdym innym przypadku w którym jesteśmy do tego prawnie zobowiązani, Firma może przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym w zakresie określonym przez obowiązujące prawo.

 

8. Ochrona i poufność danych osobowych

 • W celu zapewnienia odpowiedniego użycia oraz spójności Twoich danych osobowych, oraz w celu ochrony przed nieautoryzowanym lub przypadkowym dostępem, przetwarzaniem, usunięciem, zmianą lub innym wykorzystaniem, Firma stosuje odpowiednie polityki wewnętrzne i stosuje wszelkie organizacyjne, techniczne i proceduralne środki bezpieczeństwa, wraz z technicznymi standardami, zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami.
 • Przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Firmę jest przeprowadzane w sposób zapewniający poufność i bezpieczeństwo, biorąc pod uwagę najnowsze osiągnięcia, koszty wdrożenia oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania, a także zagrożenia dla Twoich praw i wolności, które mają zastosowanie w każdej sytuacji.
 • Twoje dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez personel Firmy, związany ścisłym obowiązkiem zachowania poufności.

 

9. Przechowywanie danych osobowych

 • Mamy obowiązek przechowywać Twoje Dane osobowe tak długo jak jest to konieczne do realizacji odpowiednich celów ich przetwarzania według niniejszej Polityki prywatności, zgodnie z zasadami przechowywania Minimalnych Danych i Ograniczenia Przechowywanych danych.
 • Co więcej, Firma może przechowywać Twoje dane osobowe po wygaśnięciu odpowiednich celów przetwarzania, w następujących przypadkach:
  • W przypadku gdy istnieje obowiązek prawny, wynikający z odpowiedniego przepisu ustawowego,
  • W przypadku jakichkolwiek roszczeń wobec Firmy, tak długo jak jest to konieczne do ochrony naszych praw i uzasadnionych interesów przed jakimkolwiek właściwym sądem lub organem publicznym.
 • Po okresie przechowywania, Twoje dane osobowe są usuwane z naszych baz danych i systemów.
 • Aby uzyskać więcej informacji na temat warunków przechowywania danych w odniesieniu do konkretnych danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem [email protected]

 

10. Twoje prawa

 • Masz prawo:
  • Do dostępu do swoich Danych Osobowych i informacji związanych z ich przetwarzaniem oraz uzyskać ich kopię;
  • Poprosić o sprostowanie wszelkich nieścisłości lub brakujących Danych Osobowych;
  • Wnieść wniosek o usunięcie Twoich Danych Osobowych;
  • Żądać ograniczenia przetwarzania Twoich Danych Osobowych w przypadkach wyraźnie przewidzianych prawem;
  • Wnieść o przeniesienie Twoich Danych Osobowych do innego administratora danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego;
  • Sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich Danych Osobowych w przypadkach wyraźnie przewidzianych przez prawo;
  • Sprzeciwić się decyzji podjętej wyłącznie na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania, które ma na Ciebie wpływ lub istotnie na Ciebie wpływa;
  • Każdy wniosek związany z powyższą sekcją 10.1 musi być zaadresowany pisemnie na adres [email protected]
  • Odpowiemy na każde Twoje żądanie w ciągu jednego (1) miesiąca od ich otrzymania. Po uprzednim zawiadomieniu termin ten może zostać wydłużony o kolejne dwa (2) miesiące, biorąc pod uwagę złożoność wniosku i liczbę wniosków oczekujących. W przypadku odrzucenia Twojej prośby, przedstawimy stosowne uzasadnienie.;
  • Jeśli Twój wniosek nie spełnia wymagań obecnego prawa, zastrzegamy sobie prawo do: a) nałożenia rozsądnej opłaty biorąc pod uwagę administracyjne koszty udzielenia informacji, przekazania lub wykonania żądanego działania lub b) odrzucić Twoją prośbę;
  • W przypadku wątpliwości co do tożsamości osoby zgłaszającej wniosek zastrzegamy sobie prawo do żądania dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości;
  • W sytuacji naruszenia Twoich praw przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Urzędu Inspektora Ochrony Danych i Informacji na stronie https://idpc.org.mt/en/Pages/contact/complaints.aspx

 

11. Twoje zobowiązania

 • Przez używanie Naszej Strony i przekazując swoje Dane Osobowe potwierdzasz, że masz obowiązek podać swoje rzeczywiste, dokładne i kompletne dane wymagane przez Firmę. Co więcej, musisz informować Nas o wszelkich zmianach w Twoich Danych tak, aby były aktualne i rzetelne.
 • Jeśli okaże się, że naruszyłeś/łaś swoje zobowiązania lub jeśli mamy uzasadnione podejrzenie, że informacje które dostarczyłeś/łaś są fałszywe lub niekompletne lub w jakikolwiek sposób sprzeczne z obowiązującym prawem lub niniejszą Polityką Prywatności, zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia Twojego wniosku o rejestrację lub natychmiastowego zamknięcia bądź zawieszenia Twojego konta bez wcześniejszego powiadomienia. W takim wypadku nie masz prawa do jakiejkolwiek rekompensaty z powodu odrzucenia Twojego wniosku lub zawieszenia lub zamknięcia Twojego konta.

 

12. Ciasteczka

Nasza Strona używa ciasteczek. Po więcej informacji przejdź do Polityki Ciasteczek